Typy mužov

Každý človek je nositeľom istých povahových čŕt, ktoré u neho prevládajú. Ak ich dokážeme identifikovať, dokážeme komunikovať ako ľudia z rovnakej planéty.
Existujú štyri základné profily mužov. Dva z nich sú introvertné: MELANCHOLIKFLEGMATIK. A dva extrovertné: CHOLERIK a SANGVINIK. Napriek ich pomenovaniam ani jeden profil nie je horší ako druhý.  

generace

MELANCHOLIK
Melancholikov je asi 20 – 25 % z celkovej populácie. Sú to introverti zameraní na úlohy. Potrebujú povzbudzujúcu atmosféru,  jasné pravidlá a neustále uisťovania. Potrebujú odpovede.


Silné stránky melancholika:
·         Bystrý
·         Intelektuálny
·         Perfekcionalista
·         Estét
·         Obetavý
Slabé stránky melancholika:
·         Náladový
·         Príliš racionálny
·         Egocentrický
·         Nespoločenský
·         Hľadá chyby


 
FLEGMATIK


Flegmatikov je o čosi viac – asi 30 – 35 %. Takisto sú to introverti, ale zameraní na ľudí. Majú radi rutinu a poriadok. Sú spoľahliví, nevedia povedať nie. Sú veľmi zdvorilí a milí. Nemajú radi konflikty.  Potrebujú vďačnosť.


Silné stránky flegmatika:
·         Spoľahlivý
·         Vytvára príjemnú atmosféru
·         Zvedavý
·         Lojálny
·         Oddaný
 
Slabé stránky flegmatika:
·         Obáva sa poníženia
·         Nerozhodný
·         Nemá rád zmenu
·         Očakáva motiváciu od druhých
·         Ľahko  ovplyvniteľný


CHOLERIK
10 % populácie. Sú to extroverti zameraní na úlohy. Nevzdávajú sa a sú to veľkí ťahúni ostatných. Majú pocit zodpovednosti. Sú flexibilní a nároční na seba aj na ostatných. Potrebujú výzvy.


 silueta
 
Silné stránky cholerika:
·         Aktívny
·         Otvorený
·         Sebavedomý
·         Rozhodný
·         Praktický
Slabé stránky cholerika:
·         Výbušný
·         Tvrdohlavý
·         Nadradený
·         Konfliktný
·         Nedokončuje veci


 
SANGVINIK
Tvoria asi 25 – 30 % populácie. Sú to extroverti zameraní na ľudí.  Sú pre druhých inšpiratívni. Radi rozprávajú. Milujú život a ľudí. Potrebujú uznanie.


Silné stránky sangvinika:
·         Priateľský
·         Bezstarostný
·         Srdečný
·         Zábavný
·         Nadšený
Slabé stránky sangvinika:
·         Nelogický
·         Nespoľahlivý
·         Citlivý na kritiku
·         Nedôsledný
·         Má slabú vôľu


 
Navzájom sa priťahujeme s typmi, s ktorými sa dopĺňame. Zároveň si spôsobujeme aj najväčšie konflikty, pretože sa „nechápeme“. Ale ak poznáme silné a slabé stránky partnera, vieme nastaviť komunikáciu tak, aby fungovala. Ak dáme mužom ich najsilnejšiu potrebu: melancholikovi odpovede, flegmatikovi vďačnosť, cholerikovi výzvy a sangvinikovi uznanie, dostaneme z nich to najlepšie.